Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti LENCOS IN, s. r. o. (zákonná záručná doba)

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Spoločnosť LENCOS IN, s. r. o., so sídlom Bátovce 72, 935 03 Bátovce, IČO: 46 475 184, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 30523N (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie v zákonnej záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní prípadných záručných opráv. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru v zákonnej záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov (ďalej aj ako „reklamácia“).

 

 1. Spotrebiteľom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre vylúčenie pochybností Spoločnosť informuje, že v prípade ak kupujúcim je podnikateľ v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

 1. Tento reklamačný poriadok je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na webovej adrese www.batify.sk.

 

Článok II.

Zodpovednosť za vady, záruka, spôsob uplatnenia reklamácie

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru musí kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

 

 1. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar prípadne jeho časť uviesť do prevádzky tretia osoba, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky/ prípadne jeho časti, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak tieto podmienky nie sú splnené, začína záručná doba plynúť aj v tomto prípade už od prevzatia tovaru kupujúcim. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany zjednávajú, že plynutie záručnej doby sa v tomto prípade bude posudzovať podľa toho, či sa uvedenie do prevádzky týkalo tovaru ako celku alebo len jeho konkrétnej časti (t. j. ak sa uvedenie týkalo len časti, neskoršie plynutie záručnej doby sa týka len tejto konkrétnej časti).

 

 

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne na sídle predávajúceho, príp. aj elektronicky – info@batify.sk

 

 1. Spotrebiteľ je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať či mu bol dodaný tovar v množstve, akosti a vyhotovení v zmysle objednávky či kúpnej zmluvy, a zároveň skontrolovať, či je tovar alebo jeho obal poškodený. V prípade zistenia akéhokoľvek zisteného nedostatku je spotrebiteľ povinný uviesť uvedenú skutočnosť v dodacom liste, prípadne túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do 48 hodín od doručenia, oznámiť predávajúcemu akýmkoľvek iným spôsobom (telefonicky, písomne, e-mailom, faxom a pod.). V prípade, ak dodaný tovar nebude reklamovaný bezodkladne, predpokladá sa, že tovar bol dodaný bez zjavných vád.

 

 1. Kupujúci musí uplatniť vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah vád tovaru, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu tovaru (predovšetkým zaslať predávajúcemu fotografie vád, pokiaľ je ich možné zachytiť a pod.). K riadnemu uplatneniu reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu predložiť doklad o kúpe.

 

 1. V prípade, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná zákazník tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla Spoločnosti, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

 1. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

 

 1. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci právo na náhradu nákladov spojených s vyslaním servisného pracovníka na miesto reklamácie. Toto právo môže predávajúci uplatniť bezodkladne po zistení neopodstatnenosti reklamácie, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o spôsobe vybavenia reklamácie.

 

 1. Pokiaľ by uplatnenie práv zodpovednosti za vady tovaru spôsobovalo vážne problémy, najmä z dôvodu, že výrobok nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom alebo sa jedná o výrobok, ktorý je namontovaný, posúdi predávajúci reklamáciu po dohode s kupujúcim priamo na mieste alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci je v takomto prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť, v opačnom prípade sa primerane predlžuje lehota na vybavenie reklamácie o čas, po ktorý neposkytol kupujúci predávajúcemu požadovanú súčinnosť.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na tovare opotrebovaním spôsobeným bežným používaním tovaru, alebo ktoré vyplývajú z povahy tovaru. Predávajúci nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené kupujúcim alebo ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho či inej neoprávnenej osoby (neodborné opravy, montáž alebo úpravy), mechanickým poškodením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci nemá vplyv (najmä živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach).

 

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá preukázateľne bráni tomu, aby sa tovar ako celok mohol riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady sa považuje vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v lehotách uvedených v ustanovení § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (to však len v prípade, ak reklamovaná vada dôvodne bráni užívaniu zakúpeného tovaru – kuchynskej zostavy ako celku) alebo má právo na výmenu reklamovaného výrobku alebo jeho časti za nový výrobok.

 

 1. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom, faxom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

 

 1. Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

 1. Vybavením reklamácie sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, poskytnutím primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 1. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

 1. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

 

 1. Predávajúci v zmysle ustanovenia § 10a Zákona o ochrane spotrebiteľa oznamuje kupujúcemu, že s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv má kupujúci právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postup spotrebiteľa v takomto prípade bližšie upravuje § 3 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa a samotný zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Článok III.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Kupujúci zakúpením tovaru predávajúceho súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom najneskôr pri uzavretí kúpnej zmluvy s tým, že predávajúci je povinný umožniť mu oboznámiť sa s ním. Reklamačný poriadok je zákazníkom k dispozícii na webových stránkach batify.sk.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.

 

 1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných zmluvných podmienok predávajúceho a týka sa výlučne reklamačného konania vo vzťahu k uplatneniu vád tovaru v zákonnej záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov.

 

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.09.2020